Dofinansowanie na instalacje spalania biomasy. Rusza nabór wniosków z Funduszu Norweskiego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Dofinansowanie na instalacje spalania biomasy. Rusza nabór wniosków z Funduszu Norweskiego fot. Oregon Department of Forestry - cc - flickr

Ochrona powietrza przed zanieczyszczaniami oraz zwiększenie energooszczędności – na taki cel przeznaczono ponad 42 mln zł z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Od 10 lipca br. można składać wnioski konkursowe w ramach Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.


Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Na dofinansowanie projektów przeznaczono ponad 42 mln zł, kwota ta może wzrosnąć w trakcie trwania konkursu.

 

Konkurs skierowany jest głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.


Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 14 września 2015 r.


Ogłoszenie MŚ o naborze wniosków:


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
OTWARTY KONKURS
W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014
DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04
„OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”


Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (Funduszy norweskich 2009-2014) ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 10 142 358,10 EUR tj. 42 143 526,38 PLN.


1. Cel Programu


Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.


2. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania


Do dofinansowania kwalifikują się Projekty w ramach rezultatu Programu pn.: „Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi”, polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).


Minimalna wymagana wartość ograniczenia/uniknięcia emisji CO2/rok dla projektu wynosi 20 000 Mg/rok.


Priorytetowo będą traktowane Projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2).


Złożenie wniosku może nastąpić tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem inwestycji.


Nie przewiduje się dofinansowania Projektów polegających na:


- budowie nowych źródeł ciepła,


- budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych,


- zastosowaniu współspalania węgla z biomasą.


3. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie


Uprawnionymi do składania wniosków są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z wyłączeniem: przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.


Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami właściwego dla danego przedsięwzięcia programu pomocowego.


4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów


Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 10 142 358,10 EUR, tj. 42 143 526,38 PLN.


Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.


5. Poziom dofinansowania projektu


Poziom dofinansowania dla projektu nie będzie wyższy niż 30% wartości kosztów kwalifikowanych.


Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 5 000 000 EUR tj. 20 776 000 PLN, podczas gdy minimalna kwota dofinansowania wynosi 600 000 EUR tj. 2 493 120 PLN. Przy czym wsparcie nie powinno powodować przekroczenia poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy określonej we właściwych przepisach regulujących udzielanie pomocy publicznej.


Dokładny poziom dofinansowania zostanie określony w wyniku oceny projektu dla każdego projektu indywidualnie. Wnioskowane dofinansowanie może ulec modyfikacji polegającej na procentowym lub kwotowym zmniejszeniu w wyniku:

 

    • uznania części kosztów projektu za niekwalifikowane
    • dostosowania do odpowiednich przepisów regulujących zasady pomocy publicznej.


Środki na pokrycie pozostałych kosztów projektu zapewnia Wnioskodawca projektu.


6. Okres kwalifikowalności wydatków


Początek okresu kwalifikowalności projektu: od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Komitet ds. Wyboru Projektów.


Koniec okresu kwalifikowalności projektu: 30 kwietnia 2017 roku.

 

Dalsza część ogłoszenia, szczegółowe informacje, w tym wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, aby móc ubiegać się o wsparcie, podane są na stronie.


Minister ŚrodowiskaSkomentuj

Najpopularniejsze

Gwarancje pochodzenia energii z kogeneracji

Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), która m.in. poprzez zmiany w ustawie ...

Copyright © OdnawialneŹródłaEnergii.pl. All rights reserved.
stat4u

Zaloguj się lub Załóż konto

ZALOGUJ SIĘ